Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Evergreen Express Betéti Társaságra, valamint a szolgáltatóval jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre.

Az ÁSZF alapján a Szolgáltató Magyarország teljes területén nyújtja a szolgáltatást.

A szolgáltatás csak a jelen ÁSZF éa az Adattovábbítási nyilatkozat tudomásul vétele után vehető igénybe.

Adattovábbítási nyilatkozat: Elfogadom, hogy az Evergreen Express Bt. (2162 Őrbottyán, Tó u. 111.) által a www.hordar.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ÁSZF és az Adattovábbítási nyilatkozat megismerését a szolgáltatást igénybevevő minden egyes megrendelés leadásakor köteles a megrendelőlapon megjelölni, illetőleg a jelöléssel elismeri, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, megértette.

1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

1.1. Az Evergreen Express, továbbiakban Szolgáltató a Megrendelő részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást biztosítja, a Szolgáltató honlapján (www.hordar.hu) közzétett érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

1.2. A Szolgáltató személyszállító, utazás és rendezvényszervező szolgáltatást működtet, melyhez vagy egyéb utazáshoz kapcsolódóan a Megrendelő igényei alapján transzfert is biztosít, 

2. A szolgáltatás megrendelésére vonatkozó eljárás

2.1. A Szolgáltató a megrendelést abban az esetben vállalja, ha az

 • nem ütközik hatályos jogszabályba 
 • a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti
 • elháríthatatlan körülmények nem akadályozzák (pl.: időjárási, vagy útviszonyok)
 • a szükséges eszközök (megfelelő személygépkocsi, okmányok) rendelkezésre állnak.
 • A szolgáltatás a fentieken túl megtagadható a 2.3 pontban foglalt esetekben is.
 • A szolgáltatás elvállalása előtt a Megrendelőt szóban és/vagy a fent megjelölt honlapon feltüntetett árlista segítségével a szolgáltatási díjról tájékoztatni kell.

 

2.2. A szolgáltatás megrendelésének formái

2.2.1. A szolgáltatás megrendelésére a Szolgáltató www.hordar.hu honlapján legkésőbb 12 órával az utazás előtt van lehetőség.

2.3. Az egyes szerződések megkötésére vonatkozó eljárási rend

2.3.1. Amennyiben a szerződő fél meg kívánja rendelni a szolgáltatást, úgy követnie kell a megrendelő kitöltésének utasításait. A megrendelés kitöltésekor be kell jelölnie a megrendelő lapon, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Az „elküld” gomb megnyomásával küldheti be a megrendelését a rendszerbe. 

2.3.2. A leadott megrendeléseket a beérkezés után azonnal vissza-igazoljuk.

2.3.3. Amennyiben az információs telefonon kérnek segítséget a megbízás kitöltéséhez, úgy a szerződő fél tudomásul veszi, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül.

2.4. A szolgáltatás megtagadásának jogszerű esetei

A Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvállalását, ha:

 • a Megrendelő az úti célját (a célállomást)nem tudja, vagy nem akarja közölni,
 • fertőző beteg, súlyosan sérült (a mentők értesítése és a kiérkezésig a segítségnyújtás kötelező),
 • oly mértékben ittas, illetve kábítószer hatása alatt áll, hogy szállítása balesetveszélyt jelenthet, vagy a sofőr személyi biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, garázda magatartással konfliktushelyzetet idézhet elő,
 • ha élő állatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak, vagy a sofőr fél vagy undorodik a szállítandó állattól,
 • olyan szolgáltatást is igénybe kíván venni, amelyhez a sofőr kellő ismerettel és engedéllyel nem rendelkezik (pl.: ügyintézés, személyi védelem stb.),
 • az árlistától el akar térni, vagy nyilvánvalóan fizetésképtelen.
 • megrendelésében valótlan adatokat közöl.

 

3. A szerződés hatálya

3.1. A felek között a szerződés a 2.2. pontban foglaltak szerinti módon, egy alkalomra jön létre.

Amennyiben a Szolgáltatás megtagadásának oka csak a helyszínen (a Megrendelő tartózkodási helyén)derül ki, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató kiszállással kapcsolatos költségeit megfizetni, és a honlapon közölt árlistában feltüntetett díj 50%-át azonnal a helyszínen kiegyenlíteni.

3.2. A szolgáltatás díját a megrendelő a megrendeléskor bankkártyával vagy utólagosan számla ellenében átutalással köteles megfizetni. A szolgáltatás teljesítésével a felek közötti szerződés megszűnik.

3.3. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a díjfizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon érvényesíteni ezen jogát oly módon, ahogyan az a követelésének kielégítését a legeredményesebben szolgálja.

A követelés érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség a Megrendelőt terheli.

4. Egyebek záró rendelkezések

4.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. március 18. napján lépnek hatályba.

4.2. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására azzal a feltétellel, hogy a megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.

4.3 A Szolgáltató jogosult a megrendelést átadni szerződött partnerének, aki a megrendelést a vállalt áron és feltételekkel teljesíti.

4.4. Felek a szerződésből eredő bármely jogvitájukat elsődlegesen egyeztetéssel, közös megegyezéssel rendezik.

Amennyiben a jogvita peren kívüli rendezésére lehetőség nincs, felek – hatáskör és illetékesség függvényében – a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

 

Kelt: Budapest, 2018. március 18.

 

Általános Szerződési Feltételek kiegészítése a sofőrsegély szolgáltatáshoz

Az Evergreen Express Bt. sofőrszolgálati tevékenységeket vállal, melynek általános feltételeit ebben a dokumentumban  rögzíti.

Az általános sofőrszolgálat keretében az ügyfelet autójával együtt egy a megrendelő által megadott tetszőleges helyről a szintén általa megjelölt címre/címekre eljuttatjuk szállítási díj ellenében. A díjakat szórólapokon, árjegyzékeken és az interneten közöljük. A változtatás jogát fenntartjuk és az új ártáblát a változás előtt legalább egy héttel kihirdetjük. Aktuális áraink az interneten folyamatosan ellenőrizhetőek.

A megrendelő a kért érkezést megelőző 30. percig módosíthatja, lemondhatja a megrendelést. Az általános sofőrszolgálat keretében vállaljuk, Budapest területén,  általánosan 30-40 percen belül, országosan 4 órán belül megérkezünk a megrendelő által megjelölt indulási címre.

Az Evergreen Express Bt.  a sofőrszolgálati tevékenysége során az igazolhatóan az ő vagy alkalmazottai és megbízottai hibájából keletkező károkért 250.000,- azaz kétszázötvenezer forint értékhatárig vállal felelősséget, a Generali Providencia Zrt. az Evergreen Express Bt.  által szállított személygépkocsikat 10.000.000,- Ft értékben biztosítja.

Az Evergreen Express Bt.  megtagadja a megbízás teljesítését, ha felismeri, hogy a gépjármű, amelynek használatával megbízzák, nem felel meg a biztonságos közlekedés feltételeinek, annak használatával emberi életet, egészséget, testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti és veszélyezteti. Amennyiben a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítjuk meg, hogy a gépjármű nem felel meg ezeknek a feltételeknek, a megbízást azonnal megtagadjuk.

A Megbízó felelősséget vállal a gépjárműve műszaki állapota miatt a személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, az Evergreen Express Bt. vagyontárgyaiban, eszközeiben és más vagyontárgyakban okozott károkért. Ezen kívül köteles megtéríteni az Evergreen Express Bt.  többletköltségeit, ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a megbízó a jogszabályokban és/vagy az ÁSZF-ben foglaltakat nem tartotta be.

A szolgáltatási szerződés a szóbeli megbízással jön létre. A megbízás tartalmazza a szolgáltató és a megbízó adatait, az indulási és az érkezési címet, az árat és a megbízó nyilatkozatát a gépjármű jogszerű használhatóságáról, és az ÁSZF tartalmának megismeréséről. A megbízás esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Az Evergreen Express Bt.  a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatok kezelésénél, feldolgozásánál és továbbításánál tiszteletben tartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak, azokat harmadik személynek nem adja át, kivétel ez alól a jogszabályokban meghatározott hatóságok, szervezetek részére történő megkeresést és kötelező adatszolgáltatást.

Őrbottyán, 2019. 10. 31.