Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Evergreen Express Betéti Társaságra, valamint a szolgáltatóval jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre.

Az ÁSZF alapján a Szolgáltató Magyarország teljes területén nyújtja a szolgáltatást.

A szolgáltatás csak a jelen ÁSZF éa az Adattovábbítási nyilatkozat tudomásul vétele után vehető igénybe.

Adattovábbítási nyilatkozat: Elfogadom, hogy az Evergreen Express Bt. (2162 Őrbottyán, Tó u. 111.) által a www.hordar.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az ÁSZF és az Adattovábbítási nyilatkozat megismerését a szolgáltatást igénybevevő minden egyes megrendelés leadásakor köteles a megrendelőlapon megjelölni, illetőleg a jelöléssel elismeri, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, megértette.

1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

1.1. Az Evergreen Express, továbbiakban Szolgáltató a Megrendelő részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást biztosítja, a Szolgáltató honlapján (www.hordar.hu) közzétett érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

1.2. A Szolgáltató személyszállító, utazás és rendezvényszervező szolgáltatást működtet, melyhez vagy egyéb utazáshoz kapcsolódóan a Megrendelő igényei alapján transzfert is biztosít, 

2. A szolgáltatás megrendelésére vonatkozó eljárás

2.1. A Szolgáltató a megrendelést abban az esetben vállalja, ha az

 • nem ütközik hatályos jogszabályba 
 • a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti
 • elháríthatatlan körülmények nem akadályozzák (pl.: időjárási, vagy útviszonyok)
 • a szükséges eszközök (megfelelő személygépkocsi, okmányok) rendelkezésre állnak.
 • A szolgáltatás a fentieken túl megtagadható a 2.3 pontban foglalt esetekben is.
 • A szolgáltatás elvállalása előtt a Megrendelőt szóban és/vagy a fent megjelölt honlapon feltüntetett árlista segítségével a szolgáltatási díjról tájékoztatni kell.

 

2.2. A szolgáltatás megrendelésének formái

2.2.1. A szolgáltatás megrendelésére a Szolgáltató www.hordar.hu honlapján legkésőbb 12 órával az utazás előtt van lehetőség.

2.3. Az egyes szerződések megkötésére vonatkozó eljárási rend

2.3.1. Amennyiben a szerződő fél meg kívánja rendelni a szolgáltatást, úgy követnie kell a megrendelő kitöltésének utasításait. A megrendelés kitöltésekor be kell jelölnie a megrendelő lapon, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Az „elküld” gomb megnyomásával küldheti be a megrendelését a rendszerbe. 

2.3.2. A leadott megrendeléseket a beérkezés után azonnal vissza-igazoljuk.

2.3.3. Amennyiben az információs telefonon kérnek segítséget a megbízás kitöltéséhez, úgy a szerződő fél tudomásul veszi, hogy a beszélgetés rögzítésre kerül.

2.4. A szolgáltatás megtagadásának jogszerű esetei

A Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvállalását, ha:

 • a Megrendelő az úti célját (a célállomást)nem tudja, vagy nem akarja közölni,
 • fertőző beteg, súlyosan sérült (a mentők értesítése és a kiérkezésig a segítségnyújtás kötelező),
 • oly mértékben ittas, illetve kábítószer hatása alatt áll, hogy szállítása balesetveszélyt jelenthet, vagy a sofőr személyi biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, garázda magatartással konfliktushelyzetet idézhet elő,
 • ha élő állatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak, vagy a sofőr fél vagy undorodik a szállítandó állattól,
 • olyan szolgáltatást is igénybe kíván venni, amelyhez a sofőr kellő ismerettel és engedéllyel nem rendelkezik (pl.: ügyintézés, személyi védelem stb.),
 • az árlistától el akar térni, vagy nyilvánvalóan fizetésképtelen.
 • megrendelésében valótlan adatokat közöl.

 

3. A szerződés hatálya

3.1. A felek között a szerződés a 2.2. pontban foglaltak szerinti módon, egy alkalomra jön létre.

Amennyiben a Szolgáltatás megtagadásának oka csak a helyszínen (a Megrendelő tartózkodási helyén)derül ki, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató kiszállással kapcsolatos költségeit megfizetni, és a honlapon közölt árlistában feltüntetett díj 50%-át azonnal a helyszínen kiegyenlíteni.

3.2. A szolgáltatás díját a megrendelő a megrendeléskor bankkártyával vagy utólagosan számla ellenében átutalással köteles megfizetni. A szolgáltatás teljesítésével a felek közötti szerződés megszűnik.

3.3. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a díjfizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon érvényesíteni ezen jogát oly módon, ahogyan az a követelésének kielégítését a legeredményesebben szolgálja.

A követelés érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség a Megrendelőt terheli.

4. Egyebek záró rendelkezések

4.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2018. március 18. napján lépnek hatályba.

4.2. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult az ÁSZF megváltoztatására azzal a feltétellel, hogy a megkötött szerződésekre a megkötéskor hatályos szerződési feltételek vonatkoznak.

4.3 A Szolgáltató jogosult a megrendelést átadni szerződött partnerének, aki a megrendelést a vállalt áron és feltételekkel teljesíti.

4.4. Felek a szerződésből eredő bármely jogvitájukat elsődlegesen egyeztetéssel, közös megegyezéssel rendezik.

Amennyiben a jogvita peren kívüli rendezésére lehetőség nincs, felek – hatáskör és illetékesség függvényében – a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

 

Kelt: Budapest, 2018. március 18.